24/07/2024

เปิดโลกทัศน์การบริหารจัดการครบวงจร กำจัดกากอุตสาหกรรมนำไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

 

โดย……พรสิทธิ์ ด่านวนิช   กรรมการสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง

 

เนื่องด้วยที่ผ่านมาโลกได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างสิ้นเปลือง ทำให้เกิดการเสียสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทำให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำขยายกว้างมากขึ้น ภาครัฐจึงควรนำโมเดลธุรกิจใหม่แบบพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG Model (Bio Economy : เศรษฐกิจชีวภาพ,  Circular Economy : เศรษฐกิจหมุนเวียน,  Green Economy : เศรษฐ กิจสีเขียว) มาปรับใช้

ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ยังเผชิญข้อเสียอุตสาหกรรมที่ยังต้องมีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวด ถึงแม้ภาครัฐมีกฎหมายและมาตรการการบริหารจัดการ “กากอุตสาหกรรม” ในการกำกับดูแลอยู่แล้ว    แต่ก็ยังไม่ถูกนำมาปฏิบัติอย่างเป็นระบบด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง

 

 

นายพรสิทธิ์ ด่านวนิช กรรมการสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง ได้ระดมแนวคิดนักวิชาการเพื่อการแก้ไขอุปสรรคกากอุตสาหกรรมที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบันให้นำไปสู่“ตัวแบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายขอบแขตกิจกรรม” โดยมีกรอบแนวคิดของนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

          1.บูรณาการเทคโนโลยี  จัดตั้งระบบตัวแบบดิจิตัล ระบบ Cloud ติดตามกากอุตสาหกรรมและการผลิตหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยใช้ระบบในมือถือส่วนบุคคลและWEB สามารถติดตามตรวจสอบได้ทันเวลา

          2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริหารกากอุตสาหกรรมและผลิตหมุนเวียนนำไปใช้ใหม่ ภาครัฐควรประสานงานผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ จัดตั้งโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมและการผลิตหมุนเวียน นำไปใช้ใหม่

          3.การร่วมทุนภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยีการผลิตกากอุตสาหกรรมนำไปใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ     แตกต่างกันแต่ละอุตสาหกรรม รัฐควรกระตุ้นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในการบูรณาการความรู้

          4.การมีส่วนร่วมของชุมชน  ความสำเร็จยุทธศาสตร์ตัวแบบการกำจัดของเสียการผลิตของอุตสาหกรรม นำไปผลิตวัตถุดิบใช้ใหม่ในขนาดการผลิตระดับต่างๆ ส่วนใหญ่จะต้องร่วมมือกันอย่างดี ภาคเอกชนและภาครัฐ ภาครัฐควรให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการ

 

 

          5.จัดการของเสียอุตสาหกรรม แรงจูงใจในด้านเศรษฐกิจภาครัฐควรมีผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในด้านภาษีในการลงทุน และสร้างระบบการผลิตหมุนเวียนจากของเสียอุตสาหกรรม สร้างระบบการตลาดในการซื้อวัตถุดิบจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม

          6.ระบบติดตามและประเมินผล  ควรมีหน่วยงานอิสระของภาครัฐติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการผลิตหมุนเวียนของเสียอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบใช้ใหม่

          7.ความร่วมมือในระดับนานาชาติ  ควรมีการร่วมมือในระดับภาคธุรกิจและภาครัฐในประเทศพัฒนาต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีและกฎระเบียบสากลในระดับนานาชาติมาปรับใช้ในประเทศไทย

          8.หน่วยงานกลางอิสระในการวางแผนการนำไปปฏิบัติ ภาครัฐควรจัดตั้งองค์กรกลางระดับชาติเป็นศูนย์กลาง มีอำนาจการบริหารจัดการโดยกฏหมายรองรับ ประสานออกนโยบายต่างๆต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผล ติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และประสานกับหน่วยของภาครัฐของกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กล่าวโดยสรุป  การเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นทั้งองค์กรภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม ศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแนวคิดของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอเป็นวงจร9 ประการ นำมาพินิจพิเคราะห์ปรับใช้ในประเทศไทย  ย่อมเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *