16/06/2024

งานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวาระ 100 ปี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

น.ส.เกล้ามาศ ยิบอินซอย  ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เผยว่า เนื่องในวาระพระบรมราชสมภพครบ 12 รอบมะโรงนักษัตรของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบมะโรงนักษัตรของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจวบกับวาระครบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเขตพระราชฐานพระราชนิเวศน์มฤคทายวน พร้อมทรงกําหนดเป็นเขตพระราชฐานพร้อมกําหนดเป็นเขตอภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567
.
มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จะกลับมาเปิดพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ให้เข้าชมเป็นปกติ (ทุกวันพฤหัสบดี สําหรับนักรียนนิสิต นักศึกษา และผู้ประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะโดยทําการนัดหมายล่วงหน้า และวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สําหรับผู้สนใจเข้าชมทั่วไป) ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยจํานวน 23 โฉนด แก่กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อใช้ในราชการของตํารวจตระเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ และเพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ดําริจัดเทศน์มหาชาติ พร้อมสวดฎีกาพระ มาลัย และคาถาพัน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และร่วมทําบุญตามจิตศรัทธา จนถึงวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 โดยงดเว้นค่าเข้าชม
.
โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีภักดีจิตเป็นกุศล ประสงค์จะบํารุงพระศาสนาและเป็นการน้อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 2 พระองค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังฎีกาพระมาลัย คาถาพันและเทศน์มหาชาติในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.
.
เทศน์มหาชาติ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ครั้งนี้นําเสนอรูปแบบการเทศน์มหาชาติตามแบบฉบับ เมืองเพชร โดยอาราธนาพระธรรมจากวัดต่าง ๆ ทั่ว เมืองเพชรบุรีเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาทั้ง 13 กัณฑ์ รวมถึงฎีกาพระมาลัยและสวดคาถาพัน ทั้งได้จ้ดจําลองพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ เป็นป่าหิมพานต์ตามความในมหาเวสสันดรชาดก อาทิ การประดับตกแต่งมณฑลพิธีจากพืชพรรณไม้ผลนานาชนิด ผสมผสานกับพรรณไม้ของสังคมพืชบนสันดอนทรายชายฝั่ง อันเป็นลักษณะที่ตั้งของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน รวมถึงนํางานปูนปั้นสัตว์หิม พานต์และงานฝีมืออื่น ๆ จากสกุลช่างเมืองเพชรมาประดับในพิธีเทศน์มหาชาติครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่สืบไป

 

.
ในวาระ 100 ปีพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มูลนิธิฯได้จัดทําพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นการนําเสนอกระบวนการการบูรณะและอนุรักษ์หมู่พระที่นั่ง พร้อมกับการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ทั้งในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยบันทึกข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ เก็บไว้เป็นหลักฐานและนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้แบบองค์รวม มีการบูรณะณาการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ
.
โดยเปิดให้ทุกท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของ พิพิธภัณฑ์ผ่านรูปแบบการเป็นสมาชิกบูรโณปถัมภ์ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม มรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรและสนองพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานที่ดินให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

       

.
ทั้งนี้ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันจะกลับมาเปิดให้สมาชิกบูรโณปถัมภ์และบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และหลังจากนี้จะเปิดให้เข้าชมทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และเป็นหมู่คณะเปิดในทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยติดต่อพร้อมส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสํานักงานมูลนิธิฯ เพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้าเยี่ยมชม

รายละเอียดการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์หลัก กองบุญละ 60,000 บาท จํานวน 10 กอง ต่อกัณฑ์ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์รอง กองบุญละ 30,000 บาท จํานวน 10 กองต่อกัณฑ์ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ร่วม กองบุญละ 15,000 บาท จํานวน 10 กองต่อกัณฑ์ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์สมทบ กองบุญละ 150 บาท และ 300 บาทประกอบไปด้วยฎีกาพระมาลัย (10 หรือ 20 บาท) คาถาพัน (10 หรือ 20 บาท) และเทศนม์หาชาติ 13 กัณฑ์ (130 หรือ 260 บาท) หรือร่วมทําบุญตามจิตศรัทธา

 

.
ผู้มีจิตศรัทธาโปรดแจ้งความประสงคม์าที่สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ โทร. 032-508-443, 032 – 408 – 445 ผู้ประสานงาน
เทศน์มหาชาติ ศุภรดา 089- 470 – 4117 ปริชานันท์ 085 – 650 – 9161 หรือบริจาคฝ่ายระบบ E-Donation
.
ติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน / Mrigadayavan Palace โทร. 032 -508 – 443 และ 032- 508 – 445 และ 085 – 650-9161 (เวลาทําการ 08.30 – 17.00 น.)

หมายเหตุ : ยอดกองบุญของทุกท่านที่ร่วมบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนตามสิทธิ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีของแต่ละท่าน โดยระบบของธนาคารที่ท่านเลือกใช้จะทำการส่งข้อมูลยอดบริจาคไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ (ระบบ e-Donation)

 

   

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *