23/09/2023

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล 2022 Best Domestic Private Bank -Thailand

 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ตอกย ้ำควำมเป็นผู้น ำในธุรกิจไพรเวทแบงก์ของไทย ที่มีมำตรฐำนระดับสำกล คว้ำรำงวัล ‘ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย’ ประจ ำปี 2022 (2022 Best Domestic Private Bank -Thailand) จำก Asian Private Banker นิตยสำรธุรกิจชั ้นน ำของภูมิภำคเอเชีย ที่ได้รับควำมเชื่อถือจำกนักกำรเงินและนักลงทุนทั่วโลก เป็นปีที่ 3 (ปี 2019, 2021 และ 2022) ทั ้งนี ้รำงวัลแสดงถึงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรควำมมั่งคั่งรวมถึงกำรมีค ำตอบทำงกำรลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ครอบคลุมทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศแบบครบวงจร ภำยใต้ปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจ Philosophy of Wealth โดยพิธีมอบรำงวัลจัดขึ ้น ณ   โรงแรมเจดับบริว แมริออท ฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2566 ที่ผ่ำนมำ
นายณฤทธ์ิโกสาลาทพิ ย์กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคล กล่ำวว่ำ “ตลอดระยะเวลำกว่ำ20 ปี ที่บริษัทฯ ได้เริ่มต้นธุรกิจบริหำรควำมมั่งคั่งส ำหรับลูกค้ำบุคคล เรำได้ด ำเนิน
ธุรกิจภำยใต้ปรัชญำในกำรท ำงำน Philosophy of Wealth โดยยึดกำรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ ้งถึงควำมต้องกำรและเป้ำหมำยทำงกำรเงินเฉพำะบุคคล เพื่อก ำหนดกลยุทธ์และกำรจัดสรรทรัพยำกรที่ตอบโจทย์

ดังกล่ำว ทั้งนี ้ เพื่อให้เรำสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลำส ำคัญในชีวิตของลูกค้ำ”
อนึ่ง ในปีนี ้บล.เกียรตินำคินภัทรยังจับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่ำง Temenos ผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัลและแพลตฟอร์มส ำหรับธนำคำรชั ้นน ำของโลก โดยบล.เกียรตินำคินภัทรได้น ำ Temenos Wealth โซลูชันด้ำนกำรบริหำรควำมมั่งคั่งส่วนบุคคลมำใช้ยกระดับกระบวนกำรท ำงำนให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และเอื ้อต่อกำรส่งมอบบริกำรที่ล ้ำหน้ำที่สุด เต็มตำมศักยภำพพัฒนำกำรของเทคโนโลยีในอุตสำหกรรมอีกด้วย

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *