24/07/2024

เปิดงาน “Thai Water Expo และ Water Forum 2024” หนุนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดันไทยผู้นำบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอาเซียน

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะวิศวะ จุฬาฯ , อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายด้านน้ำจาก สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ร่วมกันเปิดงาน “Thai Water Expo และ Water Forum 2024” ขนทัพเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ทันสมัย ชูแนวคิด “ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำ ขับเคลื่อนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”  เสริมแกร่งผู้ประกอบการ มุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทุกห่วงโซ่อุปทานในระบบนิเวศทางธุรกิจยุคเศรษฐกิจใหม่ พร้อมสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ และเปิดตัวการลงนามสัญญาร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ

 

 

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับสภาวะอากาศสุดขั้ว จนก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมซ้ำซากและฉับพลัน ตลอดจนภัยแล้ง โดยทางกระทรวงฯ ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อรองรับต่อสถานการณ์การโลกที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมในประเด็นสำคัญ เรื่อง การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม การป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน เป็นต้น และการเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แผนแม่บทดังกล่าว งาน Thai Water Expo และ Water Forum 2024 จะเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมแกร่งและผลักดันทุกภาคส่วน ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 

 

รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการรับมือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันผ่านการการจัดการน้ำ น้ำเสีย จากภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดรับกับสถานการณ์โลก อย่างหลักสูตร Innovative Engineering for Sustainability : IES)  เพื่อรองรับการจัดการอย่างยั่งยืนในยุคโลกเดือด ทั้งนี้นอกจากการสอนในห้องเรียนทางคณะวิศวะฯ ยังได้มองหาโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านการจัดงานสัมมนา Water Forum ขึ้นภายในงาน Thai Water Expo 2024 พร้อมกันนี้ ยังคงสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายด้านน้ำ คือ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ อินฟอร์มาฯ ร่วมกันนำเสนอเนื้อหา Smart, Green, Resilient for a Climate-Friendly Future เป็นต้น โดยได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจาก GIZ , ปตท และธนาคารโลก มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่สำคัญผ่านหัวข้อ “เสริมศักยภาพเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในเอเชียและแปซิฟิก”  ซึ่งทางคณะฯ และพันธมิตรเครือข่ายด้านน้ำ เชื่อมั่นว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งไทย และอาเซียน นำไปปรับในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ร่วมกับการจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”

 

 

 นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในทุกด้านของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคม ที่ผ่านมา อินฟอร์มาฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และน้ำเสีย ผ่านการจัดงาน “Thai Water Expo (THW)” ทุกปี โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน รวมถือเครือข่ายด้านน้ำระดับประเทศมาร่วมจัดแสดง ซึ่งการจัดงาน THW 2024 ในปีนี้ได้ชูแนวคิด “Revolutionizing Water Technologies to Drive Climate Adaptation Towards a Sustainable Future” หรือ ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำ ขับเคลื่อนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยได้ขนทัพเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชันด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ทันสมัยกว่า 250 บริษัท พร้อมกันนี้ผู้นำด้านการจัดน้ำระดับโลกอย่างสิงคโปร์ได้นำผู้ประกอบการกว่า 15 บริษัทเข้าร่วม ที่สำคัญภายในงานมีการจัดประชุมนานาชาติ Water Forum รวมถึงเวที GreenTech Stage ที่นำเสนอเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ เป็นต้น และปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางเราได้ร่วมมือกับอีก 4  พันธมิตร ในการลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือในการจัดสัมมนา Water Forum ประจำปี อินฟอร์มาฯ มั่นใจว่า เวทีดังกล่าวจะเกิดการต่อฐานและเติมยอดในมิติของการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน รวมถึงผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน

เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ร่วมกันในงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2024 งานนิทรรศการและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรของภูมิภาค จัดร่วมกับงาน Entech Pollutec Asia 2024 งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ รวมบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกจัดแสดงเทคโนโลยี การจัดการขยะ การวัดคุณภาพอากาศและน้ำ สอดรับเทรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดแสดงแล้ววันนี้ – 5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thai-water.com

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *